De dopingcontrole-uitvoerende organisatie benoemt ten behoeve van de uitvoering van dit reglement dopingcontroleofficials. Dopingcontroleofficials dienen zich op verzoek van de betrokken sjoeler/sjoelster te legitimeren door middel van een daartoe namens de dopingcontrole-uitvoerende organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Aanwijzing dopingcontroles, artikel. Dopingcontroles kunnen met betrekking tot elke onder verantwoordelijkheid van de Algemene nederlandse Sjoelbond georganiseerde wedstrijd worden uitgevoerd. De wedstrijden waarbij op het gebruik van doping wordt gecontroleerd, worden jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld. Aanwijzing sjoelers/sjoelsters, artikel.

de verplichtingen als genoemd in lid. De dopingcontrole, artikel. Iedere sjoeler/sjoelster kan na afloop van een onder verantwoordelijkheid van de Algemene nederlandse Sjoelbond georganiseerde wedstrijd op het gebruik van doping worden gecontroleerd. Iedere dopingcontrole vindt plaats op een bij dit reglement vastgestelde wijze.

Begeleid(st)er: iedere door de betrokken sjoeler/sjoelster aangewezen persoon die hem/haar, zowel in als buiten wedstrijdverband, bij de afnameprocedure vergezelt. Dopingcontrolelaboratorium: een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie aangewezen laboratorium belast met cavitatie de uitvoering van het onderzoek van de urinemonsters. Dopingcontroleofficial: een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie benoemde functionaris belast met de uitvoering van de dopingcontrole. Dopingcontrolestation: een adequate ruimte ten behoeve van de uitvoering van de in dit reglement nader te noemen onderdelen van de dopingcontrole. Verboden en verplichtingen, artikel. Het is sjoelers/sjoelsters verboden verwijderen doping te gebruiken. Sjoelers/sjoelsters en verenigingen en/of clubs zijn verplicht volledig, tijdig en ook overigens naar behoren hun medewerking aan de dopingcontrole te verlenen. Zij dienen de aanwijzingen van de dopingcontroleofficial op te volgen. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot oplegging van tuchtrechtelijke sancties. Een sjoeler/sjoelster wordt geacht doping te hebben gebruikt indien: na de dopingcontrole in de urine van de sjoeler/sjoelster (afbraakproducten van) verboden dopinggeduide stoffen worden aangetroffen, dan wel een sjoeler/sjoelster gebruik maakt van, dan wel voordeel heeft van de toepassing van een verboden dopinggeduide methode, dan. Onder een verboden dopinggeduide stof en/of methode wordt verstaan die (afbraakproducten van) stoffen en/of methoden die in een bij dit reglement behorende lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en methoden worden vermeld.

aangetekende brief volgen

Track trace: volg uw pakket of poststuk online


Begripsbepalingen, artikel. Naam bond: Algemene nederlandse Sjoelbond. Naam orgaan: het bondsbestuur van de Algemene nederlandse Sjoelbond, zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de statuten. Dopingcontrolecommissie: de commissie die met de uitvoering van de in dit dopingreglement neergelegde bepalingen, in de meest ruime zin van het woord, is belast. Onder haar werkzaamheden valt niet de daadwerkelijke uitvoering van de dopingcontrole, circle welke uitvoering aan de dopingcontrole-uitvoerende organisatie. Deze commissie wordt benoemd door het bondsbestuur en legt uitsluitend aan het bondsbestuur verantwoording af over haar handelen. Betrokken sjoeler/sjoelster: de sjoeler/sjoelster die, conform dit reglement, voor de dopingcontrole is aangewezen.

Aangetekende zending - wikipedia


Op datum van het postmerk dat op de aangetekende brief voorkomt). Hij heeft tot doel de betrokken subregionale tewerkstellingsdienst(en) de nodige tijd te geven om een oplossing te zoeken voor de gevolgen van de voorgenomen ontslagen. De termijn van 30 dagen kan door de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst worden verkort, onder andere in geval van : een ontwerp van collectief ontslag volgend op een sluiting van de onderneming die niet voortvloeit uit een rechterlijke beslissing; een ontwerp van collectief ontslag. Deze termijn kan ook door de directeur worden verlengd tot maximum 60 dagen na de bedoelde kennisgeving, behoudens in de twee voormelde gevallen. Hij moet de werkgever in dat geval, tenminste én week voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn van 30 dagen, op de hoogte brengen van de verlenging en van de redenen ervan. De werkgever beschikt over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het beheerscomité van de subregionale tewerkstellingsdienst, dat uitspraak doet binnen 30 dagen. Het beroep schorst de beslissing niet. Na verloop van die termijn van 30 dagen (X30, eventueel verkort of verlengd mag de werkgever de betrokken werknemers opzeggen, behalve indien door de geraadpleegde werknemersvertegenwoordigers gegronde bezwaren werden bekendgemaakt aan de werkgever. De werkgever dient zich in voorkomend geval in orde te stellen om aan de vier voorwaarden met betrekking tot de na te leven procedure te voldoen, en dient over te gaan tot een nieuwe kennisgeving aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst.

aangetekende brief volgen

De werknemersvertegenwoordigers kunnen vragen stellen, voorstellen doen of bemerkingen maken. De werkgever onderzoekt deze vragen, voorstellen of bemerkingen en beantwoordt. Nergens in de wetgeving inzake collectief ontslag wordt een akkoord tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers aangaande het collectief ontslag of het voorhanden zijn van een sociaal begeleidingsplan vereist of als voorwaarde gesteld. Tenslotte moet de werkgever zijn voornemen tot collectief ontslag bij aangetekende brief ter kennis brengen van de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is (dag X) en van de voorzitter van het directiecomité van de fod werkgelegenheid, Arbeid sociaal. Deze kennisgeving moet de volgende gegevens vermelden : de administratieve gegevens van de onderneming (naam, adres en aard van de activiteit van de onderneming, het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert het aantal werknemers dat gewoonlijk wordt tewerkgesteld; de redenen van de voorgenomen ontslagen; het.

In de kennisgeving moet bovendien bevestigd worden en melding gemaakt worden van het bewijs dat de vier volgende voorwaarden door de werkgever vervuld werden : aan de werknemersvertegenwoordigers een schriftelijk verslag hebben voorgelegd waarin zij van zijn voornemen om tot een collectief ontslag over. Op de dag van de verzending van de kennisgeving moet de werkgever hiervan een afschrift : aanplakken in de onderneming; zenden aan de werknemersvertegenwoordigers (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan het comité voor preventie en bescherming op het werk,. Binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de hogervermelde kennisgeving (X tot X30) kunnen de werknemersvertegenwoordigers, die geïnformeerd en geraadpleegd dienden te worden, bezwaren bekendmaken aan de werkgever omtrent de naleving van de procedure. De werkgever mag de werknemers die voor het voorgenomen collectief ontslag in aanmerking komen gedurende deze periode bovendien niet opzeggen. Dit geldt niet in geval van een sluiting van de onderneming die voortvloeit uit een rechterlijke beslissing (bv. In het kader van een faillissement). Deze termijn gaat in op datum van de bedoelde kennisgeving (d.i.

Aangetekende brief kan ook via e-mail - de standaard

De informatie- en raadplegingsverplichtingen. Kort geschetst kunnen de informatie-en raadplegingsverplichtingen van de werkgever in het kader van een collectief ontslag, in de onderstaande chronologische volgorde worden geplaatst : de werkgever heeft het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan. De werkgever moet aan de werknemersvertegenwoordigers (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenir daarvan, de werknemers) alle nuttige gegevens verstrekken en hun in elk geval een geschreven document. De werkgever moet bovendien een afschrift van deze schriftelijke mededeling sturen naar de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst (vdab/forem of actiris) van de plaats waar calorieen de onderneming gevestigd is en naar de voorzitter van het directiecomité van de fod werkgelegenheid, Arbeid sociaal overleg (. Formulier1 aankondiging collectief ontslagNL (doc,68KB) ). Tijdens een vergadering met de werknemersvertegenwoordigers geeft de werkgever (best ten vroegste én dag na de overlegging van het geschreven document) een mondelinge uiteenzetting waarin de inhoud van dit geschreven document wordt toegelicht. Deze schriftelijke en mondelinge inlichtingen moeten de werknemersvertegenwoordigers in staat stellen opmerkingen en suggesties te formuleren. Het is op basis van deze inlichtingen dat zij door de werkgever zullen worden geraadpleegd. De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers voor preventie en bescherming op het werk/werknemers) raadplegen over de mogelijkheden om het collectief ontslag te voorkomen of te verminderen en over de mogelijkheid om de gevolgen van de ontslagen te verzachten (sociale begeleidingsmaatregelen met het oog op de herplaatsing.

aangetekende brief volgen

Aangetekende brief kan voortaan ook via e-mail

Het onvoldoende beroepsgeschikt zijn, fouten en gebreken) worden niet in aanmerking genomen. Er wordt enkel rekening gehouden met ontslagredenen die inherent zijn aan de onderneming,. Met de ontslagen om economische of technische redenen in de ruime zin (bv. Ook de ontslagen van werknemers die onder een home brugpensioenregeling vallen). De vroegtijdige verbreking van een overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk dient als een ontslag te worden beschouwd. Het verstrijken van de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk vormt daarentegen geen eenzijdige verbreking door de werkgever, aangezien zij voortvloeit uit het akkoord van de partijen. De informatie- en raadplegingsverplichtingen gelden ook in geval van collectief ontslag volgend op de sluiting van een onderneming. Uitsluitingen, de informatie- en raadplegingsprocedure bepaald in cao. 24 geldt niet voor ondernemingen die havenarbeiders en scheepsherstellers tewerkstellen of ondernemingen uit de sector van het bouwbedrijf wat hun werklieden betreft, voor zover in de betrokken paritaire comités cao's werden afgesloten waarbij een informatie- en raadplegingsprocedure werd bepaald die gelijkwaardige waarborgen biedt.

Ondernemingen, het gaat hier om de "technische bedrijfseenheid" bedoeld in artikel 14 van logo de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. Deze reglementering is bijgevolg niet van toepassing op de juridische entiteit als dusdanig, maar wel op elke afdeling van de onderneming die op basis van economische en sociale criteria, waarbij de sociale criteria primeren, een autonomie en een onafhankelijkheid vertoont (hiervoor kan men. De bepalingen inzake collectief ontslag zijn bovendien niet alleen van toepassing op ondernemingen met een industriële of economische finaliteit, maar tevens op ondernemingen zonder dergelijke finaliteit, zoals. Z.w.'s, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, beroepsverenigingen, enz. De bepalingen zijn enkel van toepassing op ondernemingen die gemiddeld meer dan 20 werknemers tewerkgesteld hebben in de loop van het kalenderjaar dat het collectief ontslag voorafgaat. Dit gemiddeld aantal werknemers wordt berekend op basis van de aangiften (per kwartaal) bij de rsz. Collectief ontslag, wordt beschouwd als "collectief ontslag elk ontslag, om én of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van 60 dagen tenminste het volgende aantal werknemers treft : Collectief ontslag ondernemingen waar.

Binnenlandse aangetekende zending bpost

Voorstelling, indien een werkgever tot collectief ontslag wenst over te gaan, dient hij een welbepaalde procedures te volgen, waarbij hij : vooraf de werknemersvertegenwoordigers inlichten; de werknemersvertegenwoordigers in dit verband raadplegen ; de directeur van sauvage de subregionale tewerkstellingsdienst op de hoogte brengen van het voornemen. De werkgever is ook verplicht bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers. De niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedures kan tot gevolg hebben dat de werkgever gehouden blijft om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren en alleszins het loon verder uit te betalen. Informatie- en raadplegingsprocedure, definities en toepassingsgebied, werknemers. De personen die krachtens een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van (bedienden, werklieden, handelsvertegenwoordigers, studenten, huisarbeiders) of een leerovereenkomst arbeidsprestaties leveren onder het gezag van een andere persoon. Werkgevers, de personen die de voornoemde werknemers tewerkstellen en die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Bijgevolg worden hier enkel de werkgevers van de privé-sector beoogd.

Aangetekende brief volgen
Rated 4/5 based on 527 reviews